himOtsavam diction

Saturday, January 19, 2019; 2:30-7:30pm

Taurya Studio, 4000 Bear Cat Way Ste 100, Morrisville, NC 27560

himOtsavam  -- Watch Videos  |  See Photos

Schedule

2:30pm - 5pm  
guruvandanam,
tyAgarAja parvam,
Vocal & Instrumental concerts,
Main concert
Ahana Chellamani, Akhil Pramod, Vageesh Nanduri, Nalini Ravikumar, Nikhil Satyanathan, Samarth Rao, Swathi Badri, Karthik Iyer, Karthick Narayanan, Sudarshan Mohan, Ram Vadlamani, Ganesh Vadlamani, Prashanth Iyer, Shreyas Ashok, Visrut Sudhakar
5pm - 7:30pm  
Vocal & Instrumental concerts,
What in the World is varNam?,
mahAn vyakti paristuti,
mangaLam
Sriya Venkat, Sahana Sreeram, Krithin Visvesh, Svetak Sundhar, Nikhil Satyanathan, Namrata Rajaraman, Siri Rao, Sudarshan Mohan, Ram Vadlamani, Ganesh Vadlamani, Prashanth Iyer, Karthick Narayanan, Shreyas Ashok, Visrut Sudhakar

himOtsavamFlyer